Algemene voorwaarden

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT ONDERNEMING

Clearcouture.nl

E-Mail adres: info@clearcouture.nl

ARTIKEL 3 – TOEPASSING

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand en bestelling tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien, in afwijking van het vorige lid, de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de voor hem meest gunstige bepaling.

Indien op enig moment een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht en zal de betreffende bepaling onverwijld worden vervangen door een bepaling die het doel van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Situaties die niet door deze Algemene Voorwaarden worden beheerst, dienen te worden beoordeeld "naar de geest" van deze Algemene Voorwaarden.

Iedere onduidelijkheid omtrent de uitleg of de inhoud van één of meerdere bepalingen van onze Algemene Voorwaarden dienen te worden uitgelegd "naar de geest" van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de aanbieding vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen of aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een redelijke beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

beoordeling van het aanbod aan de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties, gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De ondernemer kan niet garanderen dat de afgebeelde kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

De prijs, met uitzondering van inklaringskosten en invoer-BTW. Deze bijkomende kosten zijn voor rekening en risico van de klant. De post- en/of koeriersdienst zal gebruik maken van de speciale regeling voor post- en koeriersdiensten met betrekking tot import. Deze regeling is van toepassing wanneer de goederen worden ingevoerd in het land van bestemming in de Unie, wat hier ook het geval is. De post- en/of koeriersdienst int de btw (al dan niet samen met de gefactureerde inklaringskosten) bij de ontvanger van de goederen; de eventuele bezorgkosten; de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en de maatregelen die daarvoor nodig zijn; het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en, zo ja, op welke wijze deze voor de consument toegankelijk is; de wijze waarop de consument de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan inzien en zo nodig herstellen voordat de overeenkomst werd gesloten; de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; de gedragscodes die de ondernemer heeft overgelegd en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duur transactie. Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

Onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 komt de overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de handelaar onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De handelaar zendt de volgende informatie aan de consument bij het product of dienst, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van zijn herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na verkoop;
 4. de in artikel 4, lid 3, van deze algemene voorwaarden opgenomen informatie, tenzij de handelaar deze informatie al vóór de uitvoering van de overeenkomst aan de consument heeft verstrekt;
 5. de voorwaarden voor beëindiging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.

In het geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

Elk contract wordt gesloten onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betrokken producten.

ARTIKEL 6 – RECHT VAN HERROEPING

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen kenbaar te maken aan de ondernemer. De consument dient dit kenbaar te maken door middel van een schriftelijk bericht / e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de consument het product binnen 14 dagen terug te sturen. De consument dient te bewijzen dat het geleverde product tijdig is teruggestuurd, bijvoorbeeld door een bewijs van verzending te overleggen.

Indien de consument na afloop van de in lid 2 en 3 bedoelde termijnen de handelaar niet heeft meegedeeld dat hij van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken of het product niet aan de handelaar heeft teruggezonden, is de koop een feit.

ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPINGSRECHT

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending van de producten voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. Voorwaarde is dat het product reeds retour ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van de volledige retournering overlegd kan worden.

Opmerking: In het geval van geretourneerde of geweigerde bestellingen kunnen 25% herbevoorradingskosten in mindering worden gebracht op het restitutiebedrag om de verwerkingskosten te dekken.

ARTIKEL 8 – UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT

De handelaar kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals beschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt alleen als de

Handelaar dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

De uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten

 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; of
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
 4. die snel kunnen bederven of verouderen
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten en tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 8. voor hygiëneproducten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:

 1. logies, vervoer, restaurant of vrijetijdsbesteding die op een bepaald tijdstip of tijdens een bepaalde periode moeten worden uitgeoefend;
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 3. met betrekking tot weddenschappen en loterijen.

  ARTIKEL 9 – DE PRIJS

  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

  In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

  Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

  Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft:

  1. deze hun grondslag vinden in wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

  Op grond van artikel 5 lid 1 van de Wet op de omzetbelasting 1968 is de plaats van levering het land waar het vervoer begint. In het onderhavige geval vindt deze levering plaats buiten de EU. Vervolgens int de post- of koeriersdienst de btw bij invoer of de inklaringskosten bij de klant. Er wordt dus geen btw in rekening gebracht door de ondernemer.

  Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product tegen de verkeerde prijs te leveren.

  ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

  De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of gebruiksvriendelijkheid en de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

  Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

  Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. De producten moeten in de originele verpakking en in nieuwstaat worden geretourneerd.

  De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de garantietermijn van de fabrikant. De ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor het geven van adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.

  De garantie geldt niet indien:

  De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken;

  De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking zijn behandeld;

  De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

  ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING

  De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

  Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn.

  Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

  In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

  Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  ARTIKEL 12 – TERMIJNTRANSACTIES: LOOPTIJD, BEËINDIGING EN VERLENGING

  Opzegging

  De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzegging regels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

  De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is gesloten en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzegging regels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

  Bij de in de vorige leden genoemde overeenkomsten kan de consument te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of binnen een bepaalde termijn; tenminste opzeggen op dezelfde wijze als hij is opgezegd; altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft vastgesteld.

  Verlenging

  Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

  In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlengde duur kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

  Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot hetgeen is overeengekomen, maar minder dan eenmaal per maand, met dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

  Een overeenkomst voor bepaalde tijd voor regelmatige bezorging van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na de proef- of kennismakingsperiode.

  Duur

  Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument de overeenkomst na een jaar te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

  ARTIKEL 13 – BETALING

  Voor zover niet anders is overeengekomen, worden de door de consument verschuldigde bedragen betaald binnen 7 werkdagen na het ingaan van de in artikel 6, lid 1, bedoelde bedenktijd. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

  De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

  In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

  ARTIKEL 14 – KLACHTENPROCEDURE

  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

  Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  Als de klacht niet in der minne kan worden geschikt, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor geschillenbeslechting.

  Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

  Indien een klacht door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

  ARTIKEL 15 – JURIDISCHE GESCHILLEN

  Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.

  ARTIKEL 16 – SMS MARKETING

  Door akkoord te gaan met de SMS marketing van Clear Couture bij het afrekenen en het initiëren van een aankoop of door u aan te melden via onze inschrijvingshulpmiddelen, gaat u akkoord met het ontvangen van terugkerende SMS-berichten (voor uw bestelling, inclusief herinneringen voor afgebroken aankopen), tekstmarketingaanbiedingen en transactionele teksten, inclusief verzoeken om beoordelingen van ons, zelfs als uw mobiele nummer geregistreerd staat op een staats- of federale bel-me-niet lijst. De frequentie van de berichten varieert. Toestemming is geen voorwaarde voor aankoop.

  Als u geen sms-marketingberichten en -meldingen meer wilt ontvangen, antwoord dan met STOP op elk mobiel bericht dat we u sturen of gebruik de afmeldlink die we in elk van onze berichten vermelden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alternatieve methoden om u af te melden, zoals het gebruik van andere woorden of verzoeken, niet worden beschouwd als een geschikte methode om u af te melden. Wij brengen geen kosten in rekening voor de Service, maar u bent verantwoordelijk voor alle kosten en vergoedingen die uw mobiele serviceprovider in rekening kan brengen voor tekstberichten. Er kunnen berichten- en gegevenstarieven van toepassing zijn.

  Als je vragen hebt, sms je HELP naar het nummer waarvan je de berichten hebt ontvangen. Je kunt ook contact met ons opnemen via (https://www.clearcouture.nl/pages/contact) voor meer informatie.

  We behouden ons het recht voor om de telefoonnummers of verkorte nummers die we gebruiken om de service te verlenen op elk gewenst moment te wijzigen. U zult in dergelijke gevallen op de hoogte worden gesteld. U gaat ermee akkoord dat berichten die u stuurt naar een telefoonnummer of verkorte code die wij hebben gewijzigd, inclusief STOP- of HELP-verzoeken, mogelijk niet worden ontvangen en dat wij niet aansprakelijk zijn voor het voldoen aan verzoeken die in dergelijke berichten worden gedaan.

  Voor zover wettelijk toegestaan, stemt u ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor een mislukte, vertraagde of onjuiste aflevering van informatie die via de Service wordt verzonden, voor fouten in dergelijke informatie en/of voor handelingen die u verricht of nalaat te verrichten op basis van de informatie of de Service.

  Uw recht op privacy is belangrijk voor ons. U kunt lezen hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken in ons Privacybeleid (https://www.clearcouture.nl/pages/privacy-beleid).